Så här säljer du på auktion

Funderar du på att sälja ett eller kanske flera föremål?

Göteborgs Auktionsverk tar emot enstaka föremål såväl som hela hem och dödsbon. Vi förmedlar auktionsförsäljning av antikviteter, konsthantverk, modern design, orientalisk keramik, silver, smycken och mattor m.m. på kommission. Alla försäljningsuppdrag behandlas i förtroende och med ett personligt engagemang.

Värdering och inlämning

Innan ett föremål skrivs in till försäljning skall det först värderas av våra värderingsmän. Våra erfarna föremålsexperter är förordnade av Västsvenska Handelskammaren att värdera konst, antikviteter likväl som modern design och utför försäljningsvärderingar över disk i vårt inlämningskontor eller vid ett bokat hembesök.

Du kan också få dina föremål bedömda utifrån bilder online – skicka dem till info@goteborgsauktionsverk.se .

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om inlämning, värdering, bokning av hembesök och transport på info@goteborgsauktionsverk.se eller telefon 031-704 77 00. Se våra öppettider för inlämning och värdering här.

Så här går det till – visning, försäljning och utbetalning

Genom våra kvalitetsauktioner, nätauktioner och specialauktioner erbjuder vi försäljning av ett brett spektrum av föremål som finns i ett hem. Samtliga föremål som säljs genom Göteborgs Auktionsverk exponeras både på internet och i våra visningslokaler för att nå så många köpare som möjligt både nationellt och internationellt. Nätauktioner klubbas varje dag.

När ditt föremål har blivit värderat och du har bestämt dig för att sälja genom Göteborgs Auktionsverk fortskrider försäljningen i följande steg:

  • Föremålet ges ett utropris som baseras på värderingen
  • Föremålet fotograferas
  • Vi kommer överens om ett lägsta pris s.k. bevakningspris
  • Föremålet publiceras i vår internetkatalog och placeras ut i visningslokalen
  • Föremålet registreras i systemet och katalogiseras
  • Föremålet visas i 8-10 dagar och klubbas efter avslutad visning
  • Utbetalning sker normalt 20 bankdagar efter avslutad auktion (för kvalitetsauktion gäller 20 bankdagar) under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation ej skett. Utbetalning sker till angivet bankkonto eller bankgiro.

   Avgifter

   Göteborgs Auktionsverk tar ut en försäljningsprovision om 16% samt en fast inlämningsavgift om 100 SEK (inkl. moms) dock lägst 300 SEK, inkl. moms på klubbat belopp per auktionspost.

   Osålda varor

   Totalt försöker vi sälja ditt föremål tre gånger. Om du vill prova att sänka bevakningspriset kan du kontakta Kundtjänst. Vi tar inte ut någon avgift för osålda föremål. Återropade föremål skall hämtas senast 5 bankdagar efter sista auktionstillfället.

   Se Vanliga frågor för ytterligare info och svar på vanligt förekommande frågor om försäljning på auktion.

    

   Välkommen till oss!

   Till toppen

Så här säljer du på auktion

Vi större försäljningar gör vi gärna hembesök. Göteborgs Auktionsverk utför också värderingar för bouppteckning, arvsskifte och försäkring. Välkommen att kontakta oss för bokning av hembesök på info@goteborgsauktionsverk.se eller telefon 031-704 77 00. Det går också bra att kontakta respektive värderingsman via e-post eller telefon nedan.

Så här säljer du på auktion

Inför större försäljningar utför vi gärna värderingar vid ett hembesök. Våra erfarna värderingsmän är förordnade av Västsvenska Handelskammaren att värdera konst och antikviteter likväl som modern design. Vi hjälper dig med värdering och försäljning av ett brett spektrum av föremål som finns i ett hem. Göteborgs Auktionsverk utför värderingar för bouppteckning, arvsskifte och försäkring. Vi erbjuder en smidig och professionell försäljningslösning för dödsbon och hela hem och kan förmedla transport, tömning och städning.

Välkommen att kontakta oss för bokning av hembesök på info@goteborgsauktionsverk.se eller telefon 031-704 77 00. Det går också bra att kontakta respektive värderingsman via e-post eller telefon nedan.

Till toppen

Så här säljer du på auktion

Här kan du skicka in en kostnadsfri värderingsförfrågan.

Observera att värderingen är preliminär och kan komma att ändras vid en okulär besiktning. Våra värderingsmän kan endast ge värdering på föremål som ingår i våra verksamhetsområden.

Förfrågningar behandlas i turordning och svar kan dröja beroende på arbetsbelastning.

Värderingen kostnadsfri för föremål avsedda för försäljning hos Göteborgs Auktionsverk. 

 

Till toppen

Så här säljer du på auktion

Hur får jag mitt föremål värderat?

Vi rekommenderar att du börjar med att skicka in till info@goteborgsauktionsverk.se . Du får på så sätt en första indikation på om det finns intresse på auktionsmarknaden för just dina föremål. Det går också bra att visa upp föremål över disk i vårt inlämningskontor under våra öppettider eller enligt överenskommelse. Gäller det större försäljningar kontaktar du våra hemvärderingsmän som bokar in ett hembesök.

Vilka föremål tar ni emot?

Göteborgs Auktionsverk förmedlar försäljning av konst, antikviteter och moderna föremål och design. Genom våra auktioner erbjuder vi försäljning av ett brett spektrum av föremål som finns i ett hem. Förutom dagliga nätauktioner håller vi Kvalitetsauktioner med utvalda och exklusiva föremål höst och vår. Göteborgs Auktionsverk arrangerar också specialauktioner för samlingar, donationer och välgörenhetsorganisationer. Vissa föremål är artskyddade och kan av den anledningen inte säljas hos oss. Vänligen se www.jordbruksverket.se för mer information om vad som är tillåtet att lägga ut till försäljning.

Vad kostar det att sälja på Göteborgs Auktionsverk?

Göteborgs Auktionsverk tar ut en försäljningsprovision om 12,8% dock lägst 200 SEK, exkl. moms på klubbat belopp per auktionspost samt en fast inlämningsavgift om 100 SEK per auktionspost. Minimiavgiften är alltså 300 SEK per auktionspost.

Vem arrangerar transport?

Mot en kostnad kan Göteborgs Auktionsverk hjälpa till med transport eller förmedla lämplig transportör.

När får jag mina pengar efter en försäljning?

Direkt efter auktionen meddelas säljaren om auktionsresultatet. Förutsatt att betalning har mottagits från köparen, betalar vi ut nettoförsäljningsintäkten till säljaren 20 bankdagar efter avslutad auktion förutsatt att reklamation eller ångerrätt inte åberopats. Betalning sker till angivet bankkonto eller via bankavi (kostnad 50 SEK/ avi). Frågor angående utbetalning för sålda varor besvaras av Auctionet.com via e-post support@auctionet.com eller telefon 08-12 44 99 85.

Vad händer om ett föremål inte blir sålt på auktionen?

Ett föremål som inte blir sålt vid första auktionstillfället säljs automatiskt om vid totalt tre till fällen. Kontakta kundtjänst för ev. justering av bevakningspris. Föremål som återropats skall hämtas inom 5 bankdagar från auktionstillfället. Efter 5 bankdagar tas en avgift ut om 50 SEK per auktionspost och påbörjad kalenderdag.

Vad är utropspris och bevakningspris?

Varje auktionspost förses inför auktionen med ett utropspris baserat på våra experters bedömning av föremålets aktuella marknadsvärde. Du som säljaren kan också bevaka att ett inlämnat föremål inte får säljas under ett visst pris, detta kallas bevakningspris. Göteborgs Auktionsverk tillåter en avgiftsfri bevakning om högst 80% av utropspriset. Föremål med utropspris som understiger 1 500 SEK säljs utan bevakningspris.

Till toppen

Så här säljer du på auktion

Ladda ner våra fullständiga villkor för försäljning som pdf här.

1. ALLMÄNT

Göteborgs Auktionsverk AB (”GAV”) håller årligen ett stort antal offentliga auktioner där uppdragsgivaren (”Säljaren”) kan sälja föremål enligt nedanstående villkor (”Villkoren”). GAV anordnar såväl traditionella auktioner i sina lokaler (”Slagauktioner”) som auktioner över Internet (”Nätauktioner”).

1.1 Uppdragets omfattning

Samtliga föremål som lämnas till GAV för försäljning säljs genom kommission i GAVs namn för Säljarens räkning. GAV har rätt att sälja inlämnade föremål vid det auktionstillfälle och auktionsforum som GAV finner vara lämpligast, såvida inte annat avtalats med Säljaren.

1.2 Säljarregistrering

För att kunna sälja föremål genom GAV krävs att Säljaren är registrerad hos GAV. Genom registreringen accepteras Villkoren och Säljaren åtar sig att följa dessa. Om ett företag registreras som Säljare krävs att detta görs av en person med behörighet att binda företaget till Villkoren. GAV har rätt att på egen hand besluta att tillfälligt eller definitivt neka säljuppdrag från eller utesluta Säljare som enligt GAV inte följt Villkoren.

2. INLÄMNING AV FÖREMÅL TILL FÖRSÄLJNING

Säjaren ansvarar för att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till GAV för försäljning. Vid mottagandet av föremål utfärdar GAV ett personligt inlämningsbevis som skall uppvisas vid återhämtning av föremålet. GAVs beskrivning av ett föremål i inlämningsbeviset grundar sig på en preliminär bedömning av föremålet. GAV förbehåller sig rätten att ensidigt och utan ersättning till Säljaren avböja eller frånträda ett försäljningsuppdrag om tveksamhet råder om föremålets äkthet, äganderätt, möjligheten att sälja föremålet eller liknande förhållanden.

3. INSKRIVNING, KATALOGISERING OCH FOTOGRAFERING

GAV avgör med beaktande av Säljarens intresse hur inlämnade föremål skall fördelas och numreras på olika poster och auktioner. GAV har rätt att ensidigt bestämma hur föremål skall avbildas och beskrivas i katalogen samt att arkivera fotografier av föremål som lämnats in till försäljning. Alla fotografier är GAVs egendom och kan utan ersättning komma att användas för ändamål som inte har samband med försäljningen.

4. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

GAV håller inlämnande föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada samt mot stöld eller hanteringsskador, s.k. bräckage, till ett värde motsvarande utropspriset minus provision, om inte annat försäkringsvärde avtalats. Om utropspriset är angivet i intervall ersätts föremålet till det lägre priset i intervallet. Har föremålet sålts på auktion motsvarar försäkringsvärdet klubbat pris minus provision. GAV förvarar inlämnade föremål på ett betryggande sätt men tar inte ansvar för smärre skador på ramar och tavelglas eller för naturliga förändringar i levande material, såsom sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning och hantering.

5. AVGIFTER VID FÖRSÄLJNING

GAV tar ut en försäljningsprovision om 12,8 % dock lägst 200 kr, exklusive moms, på klubbat belopp samt en administrativ avgift om 100 SEK, inklusive moms, per inlämnat föremål. Vid specialauktioner och kvalitetsauktioner, till vilken särskild tryckt katalog framställs, tillkommer en fotoavgift om 350 SEK inklusive moms per inlämnat föremål. För de fall där Säljaren inte uppgett korrekt bankkonto och utbetalning sker via bankavi debiteras 50 kr i avgift. För uppgift om lägsta gräns för inlämning, lägsta bud samt avgifter i samband med försäljning hänvisas till GAVs hemsida www.goteborgsauktionsverk.se.

6. BEVAKNING/ÅTERROP

Varje föremål förses med ett utropspris baserat på GAVs bedömning av föremålets aktuella marknadsvärde. Säljaren har rätt att bestämma att ett föremål inte får säljas under ett visst pris, s.k. bevakningspris. Bevakningspriset får inte överstiga utropspriset. Vid våra auktioner godkänns inte bevakningspriser på utrop som understiger 1500 SEK. Bevakningspris skall anges skriftligen. Ett föremål utbjuds vid tre auktionstillfällen. Därefter måste Säljaren återhämta föremålet. GAV har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att Säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade uppnått bevakningspriset.

7. ÅTERKALLANDE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG

Säljaren har rätt att återkalla försäljningsuppdraget. Meddelande skall ha kommit GAV tillhanda senast kl. 12.00 den bankdag som föregår dagen för auktionstillfället. Återkallar Säljaren försäljningsuppdraget efter att framställning av den publicering i vilket föremålet ingår har påbörjats, har GAV rätt till ersättning för kostnader avseende hantering och värdering m.m. av föremålet till ett belopp om 20 procent av utropspriset inklusive moms. Återkallelse av försäljningsuppdrag skall ske skriftligen och inlämningsbeviset skall uppvisas.

8. REDOVISNING OCH UTBETALNING

Utbetalning till Säljaren sker 20 bankdagar efter auktionstillfället, under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt att ingen reklamation eller ångerrätt skett. Betalning sker till Säljaren på angivet konto eller via bankavi. För den händelse att köparen inte betalar inköpt föremål har GAV rätt att, efter eget val, häva köpet och sälja föremålet på nytt eller att häva köpet och återställa föremålet till Säljaren. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs inte av GAV utan att särskild överenskommelse träffas därom med Säljaren. För det fall Säljaren har en förfallen skuld till GAV förbehåller sig GAV rätten att kvitta denna innan utbetalning sker.

9. AVHÄMTNING

Föremål som återropats skall hämtas inom fem bankdagar efter sista auktionstillfället. Om Säljaren inte hämtar föremålet inom denna tid, tas en avgift ut om 50 SEK per föremål och påbörjad kalenderdag. Föremål som inte hämtats inom fem bankdagar kvarligger hos GAV på Säljarens eget ansvar. Skulle föremåls kondition försämras efter denna tidpunkt har GAV inget ansvar gentemot Säljaren för detta. GAV har enligt lag rätt att tre månader efter anmaning om hämtning sälja föremål som inte avhämtats.

10. ANSVAR

Om GAV gentemot köpare av föremål blir ersättningsskyldigt på grund av ansvar för fel, förbehåller sig GAV rätten att kräva motsvarande ersättning av Säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs enligt de villkor för köp som GAV generellt tillämpar.

11. FORCE MAJEURE

GAV ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren om GAV inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren på grund av krig, krigsliknande händelser, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser eller annan olyckshändelse eller omständighet som GAV inte kunnat råda över eller förutse.

12. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda privatpersoner mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. GAV informerar nedan om vilka rättigheter som personuppgiftslagen stadgar samt GAVs hantering av personuppgifter och för vilka ändamål dessa används. Personuppgifter som lämnas i samband med ett uppdrag, försäljning eller köp eller inom ramen för ett kund-avtalsförhållande till GAV, behandlas av GAV för administration och fullgörelse av GAVs skyldigheter syftande till auktionsverksamheten och förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan komma att användas för marknads- och kundanalyser, statistik samt i marknadsföringssyfte. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom att uppgifter från privata och offentliga register tillförs. Den som inte vill att hennes/hans personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring, kan skriftligen anmäla detta till GAV och den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas av GAV, kan inkomma med en skriftlig begäran härom till GAV.

13. TVIST

Eventuella tvister i anledning av dessa allmänna villkor skall avgöras enligt svensk lag och med Göteborgs Tingsrätt som första instans.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 2012-01-01

Till toppen